Niniejsza strona zawiera najbardziej aktualną Umowę o świadczenie usług reklamowych Amazon. Aby sprawdzić listę zmian, które zostały wprowadzone do Umowy, oraz zapowiedzi nadchodzących zmian, prosimy o zapoznanie się ze Zmianami w Umowie o świadczenie usług reklamowych Amazon.

Wersja niniejszej Umowy w języku angielskim jest ostateczną wersją do celów prawnych. Tłumaczenia na język niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, holenderski, japoński, arabski, portugalski, szwedzki, turecki i polski są dostępne wyłączenie w celu łatwiejszego zrozumienia jej treści.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH AMAZON
  Opublikowano: 14 grudzień 2022 r.

Witaj w Amazon Advertising. Niniejsza Umowa o świadczenie usług reklamowych Amazon („Umowa”), dawniej Umowa dotycząca reklam sponsorowanych, określa dostęp Klienta do usług reklamowych i korzystanie z nich, w tym konsoli reklamowej, i jest zawierana między Amazonem, Klientem i każdym Reklamodawcą (zgodnie z definicją w punkcie 8.B), jeśli zachodzi taki przypadek. Niniejsza Umowa obejmuje wszelkie zamówienia umieszczenia reklam dokonane między Klientem a Amazonem, którzy zawierają niniejszą Umowę przez odniesienie („IO”). REJESTRUJĄC SIĘ DO CELÓW USŁUG REKLAMOWYM LUB KORZYSTAJĄC Z NICH, KLIENT (W IMIENIU WŁASNYM LUB PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE REPREZENTUJE) WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ NINIEJSZĄ UMOWĄ, W TYM Z ZASADAMI DOTYCZĄCYMI REKLAM. „My we wszystkich formach gramatycznych i „Amazon” oznacza stronę umowy Amazon oraz wszystkie jej odpowiednie spółki powiązane. Z zastrzeżeniem punktu 8.B „Klient” oznacza wnioskodawcę (w przypadku rejestracji do celów usług reklamowych lub korzystania z nich jako osoba fizyczna) lub przedsiębiorstwo zatrudniające wnioskodawcę (w przypadku rejestracji do celów usług reklamowych lub korzystania z nich jako przedsiębiorstwo).

1. Usługi reklamowe – informacje ogólne. W okresie obowiązywania i zgodnie z warunkami niniejszej Umowy Amazon udostępni Klientowi szereg narzędzi i usług, w tym dostarczanych za pośrednictwem konsoli reklamowej, które umożliwiają Klientowi umieszczanie reklam w obiektach Wydawcy oraz zarządzanie związanymi z tym raportami oraz otrzymywanie ich („usługi reklamowe”). Amazon zastrzega sobie prawo do określenia wszystkich aspektów usług reklamowych i możliwość modyfikowania, ograniczenia lub zaprzestania świadczenia jakichkolwiek usług i dostarczania narzędzi oferowanych za pośrednictwem usług reklamowych w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Amazon może pobierać opłaty za dowolną usługę lub narzędzie usług reklamowych w dowolnym momencie po powiadomieniu Klienta (np. za pośrednictwem interfejsu użytkownika konsoli reklamowej). W związku z zarządzaniem usługami reklamowym lub ich działaniem Amazon i Wydawcy mogą odrzucić lub usunąć dowolne materiały Klienta bądź zawiesić dowolną kampanię bez uprzedzenia. Amazon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie działania. Amazon może również odrzucić lub usunąć dowolne materiały Klienta bądź zawiesić dowolną kampanię, jeśli: (a) materiały Klienta lub kampania naruszają zasady reklamowe lub niniejszą Umowę; (b) konto użytkownika zostało wykorzystane lub nasze kontrole wykryły, że może zostać wykorzystane do popełnienia nadużycia, oszustwa lub nielegalnej działalności; (c) Amazon uważa, że materiały lub kampania Klienta mogą narazić Amazona na odpowiedzialność; lub (d) z innych powodów związanych z zarządzaniem ryzykiem. Z wyjątkiem przypadków, które Amazon wyraźnie określił na piśmie, nie gwarantujemy, że reklamy Klienta będą wyświetlane lub udostępniane za pośrednictwem dowolnego obiektu Wydawcy, ani nie gwarantujemy, że reklamy Klienta będą wyświetlane w jakiejkolwiek konkretnej pozycji lub kolejności. Klient przyjmuje do wiadomości, że Amazon i każdy z jego podmiotów powiązanych może uczestniczyć w usługach reklamowych w celu sprzedaży produktów i usług Amazona lub jego podmiotów powiązanych.

2. Zobowiązania Klienta.

A. Konto konsoli reklamowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje konto konsoli reklamowej, w tym wszystkie działania, które są przeprowadzane na jego koncie konsoli reklamowej (w tym poniesione opłaty), niezależnie od tego, czy działania są autoryzowane lub podjęte przez Klienta.

B. Polityka reklamowa. Klient będzie korzystał z usług reklamowych zgodnie z polityką reklamową, którą Klient akceptuje i która stanowi część niniejszej Umowy. Amazon może wprowadzać zmiany w polityce reklamowej w dowolnym czasie. Zmiany w polityce reklamowej obowiązują po ich opublikowaniu lub po powiadomieniu w inny sposób określony w punkcie 13.G.

C. Odpowiedzialność za materiały Klienta, korzystanie z usług reklamowych i Kontrahentów. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie materiały Klienta i korzystanie z usług reklamowych. Klient oświadcza, że żadne elementy materiałów Klienta ani jego sposób korzystania z usług reklamowych nie będą: (a) fałszywe, wprowadzające w błąd, zniesławiające, nękające lub nie będą stanowić groźby; (b) stanowić nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki handlowej; (c) naruszać jakiekolwiek obowiązującego prawa; (d) naruszać lub powodować przywłaszczenia prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek strony trzeciej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania wszelkich kontrahentów, przedstawicieli lub pełnomocników Klienta bądź innych osób działających w imieniu Klienta (np. zewnętrznych usług zarządzania kampaniami) w związku z niniejszą Umową (zwanych łącznie „Kontrahentami”). Klient zapewni, że jego Kontrahenci przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych i prywatności.

D. Działania zabronione. W związku z usługami reklamowymi Klient oświadcza, że: (a) reklamy oraz korzystanie przez Klienta i Reklamodawcę z usług reklamowych i konsoli reklamowej będą zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa; (b) reklamy nie będą zawierać ani dotyczyć treści naruszających politykę reklamową; (c) Klient nie będzie korzystał z żadnych środków w celu generowania fałszywych lub nieważnych kliknięć lub wyświetleń i nie zezwoli na takie działania stronie trzeciej ani nie będzie zachęcał żadnej strony trzeciej do podjęcia takich działań; (d) Klient nie będzie świadomie kierował reklam do dzieci poniżej 13. roku życia (lub do dzieci poniżej stosownego progu wiekowego określonego przez obowiązujące prawo, np. poniżej 16. roku życia w Kalifornii, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii oraz poniżej 12. roku życia w Brazylii, oraz poniżej 18. roku życia w Turcji) w związku z usługami reklamowymi, a także Klient nie będzie świadomie gromadził, wykorzystywał ani ujawniał (ani umożliwiał osobom trzecim gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania) danych PII lub danych UE od dzieci poniżej 13. roku życia lub danych BR od dzieci poniżej 12 roku życia (lub dzieci poniżej innego odpowiedniego progu wiekowego określonego przez obowiązujące prawo, np. poniżej 16. roku życia w Kalifornii, Europejskim Obszarze Gospodarczym i  Wielkiej Brytanii oraz poniżej 12. roku życia w Brazylii, oraz poniżej 18. roku życia w Turcji) w związku z usługami reklamowymi; (e) Klient nie będzie, w wyniku swoich działań lub zaniechań, dostarczał złośliwego oprogramowania do konsoli reklamowej lub do Użytkowników lub urządzeń za pośrednictwem usług reklamowych bądź na jakimkolwiek obiekcie Wydawcy lub miejscu docelowym bądź za jego pośrednictwem; (f) Klient nie będzie kopiować, modyfikować, uszkadzać, tłumaczyć, odtwarzać, dekompilować, rozmontowywać, rekonstruować ani tworzyć dzieł pochodnych usług reklamowych oraz (g) Klient nie będzie używać żadnych urządzeń, oprogramowania lub procedur do zakłócania lub prób zakłócania prawidłowego działania usług reklamowych, w tym środków bezpieczeństwa konsoli reklamowej i wszelkich działań prowadzonych na naszych serwerach.

E. Korzystanie z usług Amazon Attribution. Klient przyjmuje do wiadomości, że dostęp Klienta do usług Amazon Attribution i korzystanie z nich, jeśli zachodzi taki przypadek, są regulowane zapisami Umowy o świadczenie usług Amazon Attribution.

3. Licencja na materiały Klienta. Klient przyznaje nam ogólnoświatowe, niewyłączne, wolne od tantiem, w pełni opłacone i podlegające sublicencjonowaniu prawo i licencję na wykorzystanie swoich materiałów w usługach reklamowych, pod warunkiem że nie zmienimy żadnego znaku towarowego, znaku usługowego, szaty graficznej (w tym zastrzeżonej grafiki „look and feel”), nazwy handlowej lub innego identyfikatora źródła lub przedsiębiorstwa chronionego bądź podlegającego ochronie na mocy jakichkolwiek przepisów prawa, które Klient dostarcza nam za pośrednictwem usług reklamowych w formie nietekstowej i oddzielnie od informacji lub materiałów dotyczących konkretnego produktu („znaki towarowe Klienta”) z formy dostarczonej przez Klienta (z wyjątkiem zmiany rozmiaru w zakresie niezbędnym do prezentacji, tak długo, jak względne proporcje takich znaków towarowych Klienta pozostaną niezmienione). Będziemy stosować się do żądań Klienta dotyczących usunięcia konkretnych zastosowań znaków towarowych Klienta na stronie Amazona (pod warunkiem, że Klient nie jest w stanie tego zrobić przy użyciu udostępnionych standardowych funkcji).

4. Opłaty.

A. Opłaty. Klient zgadza się zapłacić Amazonowi wszystkie stosowne opłaty i koszty, które naliczamy za korzystanie przez Klienta z usług reklamowych (łącznie „Opłaty”). Klient akceptuje politykę opłat i zobowiązuje się jej przestrzegać. Opłaty są oparte wyłącznie na naszych pomiarach dotyczących usług reklamowych i odpowiednich wskaźników rozliczeniowych (np. wyświetleń lub kliknięć). Klient rozumie, że strony trzecie mogą generować wyświetlenia lub kliknięcia w reklamy w niewłaściwych celach, i Klient akceptuje to ryzyko. Amazon może zażądać zapłaty (a) odsetek w wysokości 1,5% miesięcznie składanych co miesiąc (19,56% rocznie) lub najwyższej prawnie dopuszczalnej stopy odsetek, w zależności od tego, która z nich jest niższa, od wszystkich kwot niezapłaconych w terminie do czasu pełnej zapłaty oraz (b) uzasadnionych wydatków i honorariów prawników, które Amazon poniesie w związku z odzyskiwaniem zaległych płatności, które nie są kwestionowane w dobrej wierze. Amazon może dochodzić od Klienta płatności lub zwrotu wszelkich zaległych kwot za pomocą wszelkich środków zgodnych z prawem. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z opłatami, chyba że zostaną one wniesione w ciągu 60 dni od daty naliczenia.

B. Odpowiedzialność za opłaty i Reklamodawcy. Jeśli chodzi o opłaty poniesione w imieniu Reklamodawcy, Klient ponosi solidarną odpowiedzialność za uiszczanie takich opłat wyłącznie w zakresie, w jakim wpływy zostały rozliczone przez Reklamodawcę na rzecz Klienta, z zastrzeżeniem, że Klient jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty poniesione w wyniku błędu użytkownika lub przekroczenia uprawnień Reklamodawcy, w tym w zakresie określania szczegółów kampanii, i zapłaci je Amazonowi. Klient dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby terminowo pobierać i rozliczać opłaty od Reklamodawcy. Na nasze żądanie Klient potwierdzi, czy Reklamodawca wpłacił na rzecz Klienta środki wystarczające do dokonania płatności zgodnie z niniejszą Umową.

C. Stosunki agencyjne. Jeśli Klient zażąda, aby Amazon wystawił fakturę Klientowi, Klient oświadcza i gwarantuje, że działa jako zleceniodawca przy zakupie usług reklamowych na mocy niniejszej Umowy. W zakresie, w jakim Klient działa w imieniu klienta-reklamodawcy lub Reklamodawcy na mocy niniejszej Umowy, Amazon może wysyłać faktury z tytułu opłat i udostępniać wszelkie stosowne dane dotyczące wyników, szczegóły kampanii i dane dotyczące opłat Reklamodawcy lub klientowi-reklamodawcy, którego dotyczą. Na naszą prośbę Klient dostarczy Amazonowi dane kontaktowe (w tym nazwę prawną, adres, numer telefonu i adres e-mail) klienta-reklamodawcy lub Reklamodawcy, w imieniu którego działa Klient.

5. Podatki. Klient akceptuje politykę podatkową i zobowiązuje się jej przestrzegać.

6. Dane, prywatność.

A. Dane dotyczące usług reklamowych. Klient może korzystać z danych dotyczących usług reklamowych wyłącznie: (a) w celu planowania i zarządzania kampaniami wyłącznie za pośrednictwem usług reklamowych, (b) do oceny wydajności usług reklamowych wyłącznie dla swoich wewnętrznych celów, (c) z zastrzeżeniem punktu 6.B – do dostarczania Reklamodawcy, który zakupił taką kampanię, danych dotyczących wydajności. Klient może wykorzystywać i ujawniać dane dotyczące usług reklamowych wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym punkcie 6.A, przy czym Klient nie będzie wykorzystywał ani ujawniał (ani nie umożliwi żadnej innej stronie trzeciej wykorzystywania lub ujawniania) jakichkolwiek danych dotyczących usług reklamowych (w tym danych dotyczących wydajności) w jakikolwiek inny sposób lub w jakimkolwiek innym celu, w tym w celu ponownego wykorzystania, i nie zezwoli swoim podmiotom powiązanym, Kontrahentom ani pełnomocnikom na takie działania. Niezależnie od powyższego Klient może ujawnić dane dotyczące usług reklamowych w zakresie wymaganym do wypełnienia ważnego i wiążącego postanowienia sądowego, prawa lub nakazu agencji rządowej lub regulacyjnej pod warunkiem, że Klient powiadomi Amazon przed takim ujawnieniem. Wszystkie dane dotyczące usług reklamowych są wyłączną własnością Amazona.

B. Ujawnione dane. Klient zapewni, że każdy Reklamodawca, Kontrahent lub inna strona trzecia, której Klient ujawnia dane dotyczące usług reklamowych lub która w inny sposób otrzymuje lub gromadzi te dane, jest związany zobowiązaniami dotyczącymi poufności oraz ograniczeniami w zakresie wykorzystywania i ujawniania danych, co najmniej tak restrykcyjnymi, jak te nałożone na Klienta na mocy niniejszej Umowy, i ich przestrzega.

C. Zabezpieczenie roszczeń. Klient zgadza się, że w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego artykułu 6 szkody poniesione przez Amazona nie zostaną w pełni zrekompensowane wyłącznie w formie odszkodowań pieniężnych i w związku z tym, oprócz wszystkich innych dostępnych środków prawnych, Amazon będzie uprawniony do uzyskania zabezpieczenia roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego zabezpieczającego przed takim naruszeniem, bez wymogu składania jakiejkolwiek gwarancji lub zobowiązania.

D. Dane dotyczące UE. Klient akceptuje politykę programu danych dotyczących UE i zobowiązuje się jej przestrzegać w odpowiednim zakresie.

E. Dane dotyczące BR. Klient akceptuje politykę programu danych dotyczących BR i zobowiązuje się jej przestrzegać w odpowiednim zakresie.

7. Poufność. Klient będzie przestrzegał warunków wszelkich obowiązujących umów o zachowaniu poufności pomiędzy Klientem a Amazonem lub podmiotem powiązanym Amazona („Umowa o zachowaniu poufności Klienta”). W przypadku sprzeczności między umową o zachowaniu poufności Klienta a artykułem 6 niniejszej Umowy obowiązują postanowienia artykułu 6. Jeśli taka umowa o zachowaniu poufności nie istnieje, w okresie obowiązywania Umowy i 5 lat po jej rozwiązaniu Klient i jego przedstawiciele będą chronić i zachowają w tajemnicy, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, wszelkie informacje uzyskane od Amazona w związku z niniejszą Umową lub usługami reklamowymi, które są określone jako poufne bądź zastrzeżone lub które, ze względu na charakter takich informacji lub sposób ich ujawnienia, powinny być uznane za poufne lub zastrzeżone (w tym wszystkie informacje dotyczące technologii Amazona, dostępności zasobów reklamowych oraz danych dotyczących targetowania, odbiorców i cen).

8. Oświadczenia i zapewnienia.

A. Ogólne oświadczenia i zapewnienia Klienta. Klient oświadcza i zapewnia, że: (i) jeśli jest przedsiębiorstwem, zostało ono należycie zarejestrowane, istnieje w sposób ważny i w dobrej kondycji zgodnie z prawem jurysdykcji, w której przedsiębiorstwo zostało zarejestrowane; (ii) posiada wszelkie niezbędne prawa, licencje, zgody i upoważnienia do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu własnym, do wykorzystania treści zawartych w reklamach objętych niniejszą Umową, w tym polityce reklamowej, oraz do wykonywania swoich zobowiązań, korzystania ze swoich praw i udzielania licencji przyznanych na mocy niniejszej Umowy; (iii) Klient i wszyscy jego podwykonawcy, pełnomocnicy i dostawcy będą przez cały czas przestrzegać wszystkich praw mających zastosowanie do wykonywania zobowiązań i korzystania ze swoich praw na mocy niniejszej Umowy; (iv) ani Klient, ani jego instytucja finansowa (instytucje finansowe) nie podlega sankcjom ani nie jest w inny sposób wpisany na jakąkolwiek listę stron objętych zakazem lub ograniczeniem, ani nie jest własnością takiej strony lub nie jest przez nią kontrolowany, w tym na listach prowadzonych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, rząd Stanów Zjednoczonych (np. na liście wyszczególnionych obywateli Departamentu Skarbu USA i liście podmiotów zagranicznych uchylających się od sankcji oraz liście podmiotów Departamentu Handlu USA), Unię Europejską lub jej państwa członkowskie, lub inne właściwe organy rządowe; (v) nie będzie bezpośrednio ani pośrednio eksportować, reeksportować, przekazywać ani powodować eksportu, reeksportu lub przekazywania jakichkolwiek towarów, oprogramowania lub technologii do jakiegokolwiek kraju, osoby, korporacji, organizacji lub podmiotu, do którego taki eksport, reeksport lub przekazywanie jest ograniczone lub zabronione, w tym do jakiegokolwiek kraju, osoby, korporacji, organizacji lub podmiotu objętego sankcjami lub embargiem nałożonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Departament Stanu, Skarbu lub Handlu USA, Unię Europejską lub jakikolwiek inny właściwy organ rządowy; oraz (vi) wszystkie informacje przekazywane Amazonowi są prawdziwe, dokładne i kompletne, przy czym Klient będzie niezwłocznie aktualizował lub korygował te informacje w przypadku ich zmiany.

B. Oświadczenia i zapewnienia Klienta w odniesieniu do Reklamodawców. Klient oświadcza i zapewnia, że: (i) został wyznaczony jako pełnomocnik, związał się niniejszą Umową i jest upoważniony do działania w imieniu każdej strony trzeciej, jeśli taka istnieje, dla której Klient zamieszcza reklamy w związku z usługami reklamowymi („Reklamodawca”); (ii) niniejsza Umowa jest wiążąca dla takiego Reklamodawcy zgodnie z jej warunkami oraz (iii) wszelkie odniesienia do Klienta w niniejszej Umowie będą miały również zastosowanie do Reklamodawcy, w zależności od sytuacji. Na żądanie Amazona Klient dostarczy pisemne potwierdzenie relacji między Klientem a takim Reklamodawcą. Jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza Umowa nie jest wiążąca dla Reklamodawcy, Klient ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszelkich zobowiązań, które ciążyłyby na Reklamodawcy, gdyby niniejsza Umowa była wiążąca dla Reklamodawcy. Jeśli Klient korzysta z usług reklamowych we własnym imieniu, przyjmuje się, że w takim przypadku jest zarówno Klientem, jak i Reklamodawcą.

C. Oświadczenia i zapewnienia Amazona. Odpowiednia strona zawierająca Umowę z Amazonem oświadcza i zapewnia, że (i) jest należycie zarejestrowana, istnieje w sposób ważny i w dobrej kondycji zgodnie z przepisami prawa jurysdykcji, w której strona zawierająca Umowę z Amazonem jest zarejestrowana; (ii) jest zdolna do zawierania umów zgodnie z prawem. 

9. Odszkodowanie.

A. Odszkodowanie po stronie Klienta. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo Klient zwolni z odpowiedzialności Amazona, podmioty powiązane Amazona i Wydawców, a także każdego z członków zarządu, kierowników wyższego szczebla, pracowników, pełnomocników, następców i cesjonariuszy Amazona i zabezpieczy ich przed odpowiedzialnością, szkodami, stratami lub wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników i kosztami postępowania sądowego (łącznie „Straty”) wynikającymi z roszczeń osób trzecich, pozwów, działań, żądań lub wyroków („Roszczenie”) w związku z: (a) korzystaniem przez Klienta z usług reklamowych; (b) faktycznym lub domniemanym naruszeniem przez Klienta Umowy, w tym polityki reklamowej; (c) jakimikolwiek materiałami Klienta, w tym faktycznym lub domniemanym naruszeniem lub przywłaszczeniem jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej w jakichkolwiek materiałach Klienta; lub (d) oszustwem, celowym wykroczeniem, rażącym zaniedbaniem bądź naruszeniem praw do wizerunku lub prywatności przez Klienta lub jego Kontrahentów, podwykonawców, pełnomocników bądź dostawców w związku z niniejszą Umową. Niezależnie od powyższego Klient nie będzie miał zobowiązań wynikających z punktu 9.A(a) w odniesieniu do roszczenia w zakresie spowodowanym rażącym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem ze strony Amazona lub jego podmiotów powiązanych. Wydawcy są zamierzonymi beneficjentami, będącymi stroną trzecią, niniejszego punktu 9.A w zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa.

B. Odszkodowanie po stronie Amazona. Amazon zwolni z odpowiedzialności Klienta oraz jego pracowników, kierowników wyższego szczebla i członków zarządu, a także zabezpieczy ich przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich w związku z: (a) nieprzestrzeganiem przez Amazona obowiązujących przepisów prawa w zakresie dostarczania usług reklamowych Klientowi na mocy niniejszej Umowy lub (b) zarzutami dotyczącymi rzekomego naruszenia przez konsolę reklamową praw własności intelektualnej osoby trzeciej lub ich przywłaszczenia.

C. Postępowanie. W związku z jakimkolwiek roszczeniem opisanym w niniejszym artykule 9 strona poszkodowana (a) niezwłocznie przekaże stronie odpowiedzialnej pisemne zawiadomienie o roszczeniu (z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek opóźnienie w zawiadomieniu nie zwolni strony odpowiedzialnej z odpowiedzialności, chyba że opóźnienie ograniczy jej zdolność do obrony), (b) będzie współpracować w rozsądnym zakresie ze stroną odpowiedzialną (na koszt strony odpowiedzialnej) w związku z obroną i zaspokojeniem roszczenia, (c) zezwoli stronie odpowiedzialnej na kontrolowanie obrony i zaspokojenie roszczenia w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, z zastrzeżeniem, że strona odpowiedzialna nie może zaspokoić roszczenia bez uprzedniej pisemnej zgody strony poszkodowanej (której działania nie będą bezzasadnie wstrzymywane lub opóźniane), a także z zastrzeżeniem, że strona poszkodowana (na swój koszt) może uczestniczyć w obronie i zaspokajaniu roszczenia przy pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika. Obowiązek strony do wypłaty odszkodowania zgodnie z niniejszym artykułem 9 jest niezależny od jej innych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

10. ZASTRZEŻENIA O BRAKU ODPOWIEDZIALNOŚCI.

A. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE USŁUGI REKLAMOWE, W TYM WSZYSTKIE TECHNOLOGIE, NARZĘDZIA, USŁUGI, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJONALNOŚĆ, MATERIAŁY I INFORMACJE UDOSTĘPNIANE LUB PRZEKAZYWANE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI REKLAMOWYMI, A TAKŻE OBIEKTY WYDAWCY SĄ PRZEKAZYWANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”. KORZYSTANIE PRZEZ KLIENTA Z USŁUG REKLAMOWYCH ODBYWA SIĘ WEDŁUG JEGO WŁASNEGO UZNANIA I NA JEGO WŁASNE RYZYKO. AMAZON NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIKOLWIEK OBIEKT WYDAWCY, KONSOLA REKLAMOWA LUB JAKAKOLWIEK TECHNOLOGIA, NARZĘDZIA, USŁUGI, OPROGRAMOWANIE, FUNKCJONALNOŚĆ, MATERIAŁY LUB INFORMACJE UDOSTĘPNIANE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI REKLAMOWYMI SPEŁNIĄ WYMAGANIA KLIENTA LUB BĘDĄ DOSTĘPNE, NIEPRZERWANE, WOLNE OD WAD LUB BŁĘDÓW, PRZY CZYM AMAZON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KONSEKWENCJE JAKICHKOLWIEK PRZERW LUB BŁĘDÓW.

B. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE ORAZ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO AMAZON I JEGO PODMIOTY POWIĄZANE ZASTRZEGAJĄ BRAK SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, A KLIENT ZRZEKA SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH: (1) CZASU, (2) POZYCJONOWANIA, (3) REKLAM NADAWANYCH MIĘDZY DWOMA PROGRAMAMI, (4) WYDAJNOŚCI (W ZALEŻNOŚCI OD PRZYPADKU): USŁUG REKLAMOWYCH (W TYM POWIĄZANEJ TECHNOLOGII), REKLAM I KAMPANII (W TYM LICZBY LUB JAKOŚCI WYŚWIETLEŃ), ORAZ WYDAJNOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI DANYCH USŁUG REKLAMOWYCH ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH TARGETOWANIA, RAPORTOWANIA I ODBIORCÓW.

C. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE I W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ŻADNA ZE STRON NIE ZASTRZEGA BRAKU SWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, A POZOSTAŁE STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH: (A) WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ UMOWY LUB USŁUG REKLAMOWYCH, W TYM WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB NIENARUSZALNOŚCI; (B) WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, WYKONANIA LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH ORAZ (C) WSZELKICH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI, PRAW, ROSZCZEŃ LUB ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ W ZAKRESIE CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ ONE Z NASZEGO ZANIEDBANIA.

11. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.

A. Z WYJĄTKIEM NARUSZENIA LUB DOMNIEMANEGO NARUSZENIA ARTYKUŁU 6 ORAZ W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ŻADNA ZE STRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, NA PODSTAWIE UMOWY, GWARANCJI, DELIKTU LUB INNEGO ZAŁOŻENIA, WOBEC DRUGIEJ STRONY LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY ZA (A) SZKODY POŚREDNIE, TAKIE JAK KOSZTY POKRYCIA, ODZYSKANIE LUB REKOMPENSATĘ Z TYTUŁU INWESTYCJI DOKONANYCH PRZEZ DRUGĄ STRONĘ LUB JEJ PODMIOTY POWIĄZANE W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ; (B) UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB DANYCH LUB (C) JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIE O CHARAKTERZE SANKCYJNYM BĄDŹ ODSZKODOWANIE ZA SZKODY NASTĘPCZE, NAWET JEŚLI STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH KOSZTÓW LUB SZKÓD.

B. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU WYŁĄCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZMIANY JAKICHKOLWIEK PRAW LUB ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH KLIENTOWI NA MOCY USTAWY LUB W INNY SPOSÓB W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE PRAWO LUB ŚRODEK OCHRONY PRAWNEJ NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE, OGRANICZONE LUB ZMIENIONE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ AMAZONA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB USŁUG REKLAMOWYCH LUB W ZWIĄZKU Z NIMI NIE PRZEKROCZY SUMY OPŁAT UISZCZONYCH LUB NALEŻNYCH OD KLIENTA NA RZECZ AMAZONA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W OKRESIE 6 MIESIĘCY PRZED DNIEM, W KTÓRYM TAKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POWSTAŁA PO RAZ PIERWSZY.

12. Okres obowiązywania, wypowiedzenie i dalsze obowiązywanie Umowy.

A. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się w momencie rejestracji Klienta lub skorzystania przez niego z usług reklamowych i kończy się w momencie wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron („okres obowiązywania”). Reklamodawca może wypowiedzieć Umowę tylko w zakresie, w jakim dotyczy ona jego osoby. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta lub w odniesieniu do niego spowoduje rozwiązanie Umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona wszystkich Reklamodawców, których reprezentuje Klient.

B. Klient może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym za wypowiedzeniem w dowolnym momencie. Dla ułatwienia Amazon może rozwiązać niniejszą Umowę z 15-dniowym wyprzedzeniem.

C. Nie ograniczając praw Amazona wynikających z artykułu 1, Amazon może zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Klienta z usług reklamowych, jeśli: (a) Klient w sposób istotny naruszył Umowę i nie usunął uchybienia w ciągu 7 dni od wezwania do usunięcia uchybienia, chyba że Amazon uzna, iż naruszenie przez Klienta może narazić Amazona na ryzyko lub odpowiedzialność wobec osoby trzeciej, w którym to przypadku Amazon ma prawo do skrócenia lub odstąpienia od wyżej wymienionego terminu na usunięcie uchybienia według własnego uznania; (b) konto konsoli reklamowej Klienta zostało wykorzystane lub jeśli nasze kontrole zidentyfikowały, że może zostać wykorzystane do oszukańczej, fałszywej lub nielegalnej działalności; lub (c) korzystanie przez Klienta z usług reklamowych zaszkodziło innym klientom lub reklamodawcom, lub jeśli mechanizmy kontrolne Amazona zidentyfikowały, że może to zaszkodzić innym klientom, reklamodawcom lub Amazonowi.

D. Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast po (a) zakończeniu świadczenia usług reklamowych zgodnie z podpunktem B lub C; (b) wszczęciu przez Klienta lub przeciwko Klientowi postępowania upadłościowego, naprawczego lub innego postępowania mającego na celu uregulowanie jego długów, (c) dokonaniu przez Klienta cesji na rzecz wierzycieli lub (d) rozwiązaniu bądź zaprzestaniu prowadzenia działalności przez Klienta. Dla uniknięcia wątpliwości wypowiedzenie lub anulowanie IO nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszystkie prawa i zobowiązania stron wynikające z niniejszej Umowy wygasają, pod warunkiem że Klient niezwłocznie zapłaci Amazonowi wszelkie zaległe opłaty naliczone w związku z usługami reklamowymi na dzień rozwiązania Umowy oraz, jeżeli zachodzi taki przypadek, odsetki oraz koszty windykacji. Punkty 2, 3, 4.A-B (w tym polityka opłat) (do czasu uiszczenia wszystkich opłat poniesionych przed datą wejścia w życie rozwiązania), 4.C, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 niniejszej Umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, niezależnie od przyczyny, pod warunkiem, że zapisy niniejszej Umowy pozostaną w mocy i będą miały zastosowanie do wszelkich zamówień dotyczących umieszczania reklam, ważnych w dniu wejścia w życie rozwiązania (i które zostaną rozwiązane zgodnie z zawartymi w nich zapisami). Polityka reklamowa, która wyraźnie zachowuje ważność zgodnie z zawartymi w niej warunkami, również zachowa ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

13. Postanowienia różne.

A. Całość Umowy, klauzula salwatoryjna. Niniejsza Umowa, wraz z polityką reklamową, wszelkimi zamówieniami dotyczącymi umieszczania reklam i wszelkimi umowami o zachowaniu poufności przez Klienta, stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu opisanego w niniejszej Umowie i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne ustne lub pisemne umowy i porozumienia, pod warunkiem jednak, że Klient zawarł z Amazonem odrębną umowę dotyczącą korzystania przez Klienta z określonego produktu reklamowego Amazon (np. zamówienie dotyczące umieszczania reklam, objęte IAB 3.0 dla zakupu reklamy wizualnej), która nie została zastąpiona przez niniejszą Umowę, przy czym zapisy tej oddzielnej umowy będą regulować korzystanie przez Klienta z tego produktu reklamowego Amazon (i tylko to korzystanie z tego produktu reklamowego Amazon) dla konkretnego zakupu opisanego we wspomnianej umowie, chyba że zostanie ona zastąpiona przez niniejszą Umowę i do tego czasu. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszej Umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

B. Zmiana Umowy. W przypadku zmian niniejszej Umowy Amazon dostarczy zawiadomienie z 15-dniowym wyprzedzeniem zgodnie z punktem 13.G. Amazon może jednak zmienić lub zmodyfikować niniejszą Umowę w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym (a) ze względów prawnych, regulacyjnych, zapobiegania oszustwom i nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa; (b) w celu zmiany istniejących funkcji lub dodania dodatkowych funkcji do usług reklamowych lub konsoli reklamowej. Amazon powiadomi Klienta o wszelkich zmianach lub modyfikacjach zgodnie z punktem 13.G. Dalsze korzystanie z usług reklamowych lub konsoli reklamowej po dacie wejścia w życie jakiejkolwiek zmiany w niniejszej Umowie będzie oznaczało akceptację tej zmiany przez Klienta. Jeśli jakakolwiek zmiana lub modyfikacja jest nie do przyjęcia dla Klienta, jedyną możliwością, jaką dysponuje Klient, jest rozwiązanie niniejszej Umowy zgodnie z artykułem 12. 

C. Zrzeczenie się. Brak ścisłego egzekwowania przez Amazona wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się przez Amazona prawa do późniejszego egzekwowania tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.

D. Spory, prawo właściwe, właściwość miejscowa.

1. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem są Stany Zjednoczone, Kanada lub Meksyk, niniejsza Umowa podlega federalnej ustawie o arbitrażu (Federal Arbitration Act), obowiązującemu prawu federalnemu oraz prawu stanu Waszyngton, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących kolizji przepisów prawnych. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem są Stany Zjednoczone, Kanada lub Meksyk, Amazon, Klient i Reklamodawca wyrażają zgodę na to, aby wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową lub usługami reklamowymi nie były rozstrzygane w sądzie, lecz w drodze wiążącego arbitrażu opisanego w niniejszym paragrafie, przy czym Klient i Reklamodawca mogą dochodzić roszczeń w sądzie ds. drobnych roszczeń, jeśli takie roszczenia kwalifikują się do rozpatrzenia, a każda strona może wnieść pozew do sądu stanowego lub federalnego w hrabstwie King w stanie Waszyngton w celu powstrzymania naruszenia lub innego niewłaściwego wykorzystania praw własności intelektualnej. W postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a sądowa kontrola orzeczenia arbitrażowego jest ograniczona. Arbiter może jednak przyznać na zasadzie indywidualnej takie same odszkodowania i świadczenia jak sąd (w tym udzielenie zabezpieczenia, stwierdzenie istnienia określonych praw lub odszkodowanie ustawowe) i musi przestrzegać warunków niniejszej Umowy, tak jak uczyniłby to sąd. Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, Klient lub Reklamodawca, odpowiednio, musi wysłać pismo z wnioskiem o arbitraż i opisem swojego roszczenia do pełnomocnika do doręczeń Amazona, Corporation Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501. Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, AAA) zgodnie z jego zasadami, w tym z procedurami uzupełniającymi AAA dotyczącymi sporów konsumenckich. Wszelkie opłaty za złożenie dokumentów, opłaty administracyjne i opłaty za arbitraż będą regulowane przepisami AAA. Amazon zwróci te opłaty za roszczenia o łącznej wartości nieprzekraczającej 10 000 USD, chyba że arbiter uzna, że roszczenia są niepoważne. Podobnie Amazon nie będzie domagać się od Klienta lub Reklamodawcy zwrotu kosztów i honorariów prawników w postępowaniu arbitrażowym, chyba że arbiter uzna, że roszczenia są niepoważne. Klient lub Reklamodawca, odpowiednio, może się zdecydować na przeprowadzenie arbitrażu telefonicznie, na podstawie pisemnych zgłoszeń lub osobiście w okręgu, w którym mieszka Klient lub Reklamodawca, lub w innym miejscu uzgodnionym przez obie strony. Amazon, Klient i Reklamodawca zgadzają się, że wszelkie postępowania mające na celu rozstrzygnięcie sporów będą prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub przedstawicielskiego. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie będzie rozpatrywane w sądzie, a nie w ramach postępowania arbitrażowego, Amazon, Klient i Reklamodawca zrzekają się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych.

2. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest Japonia, niniejsza Umowa podlega prawu japońskiemu, a wszelkie spory lub roszczenia odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszej Umowy lub usług reklamowych będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd Okręgowy w Tokio. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie lokalne prawa wdrażające Konwencję o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do niniejszej umowy. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KLIENT I REKLAMODAWCA NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW, KTÓRE KAŻDY Z NICH MOŻE MIEĆ, DO WNOSZENIA SPORÓW DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO SĄDU, TRYBUNAŁU LUB SĄDU ARBITRAŻOWEGO. Amazon, Klient i Reklamodawca zgadzają się, że wszelkie postępowania mające na celu rozstrzygnięcie sporów będą prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub przedstawicielskiego.

3. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest Australia, niniejsza Umowa podlega prawu Nowej Południowej Walii w Australii, wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową lub usługami reklamowymi będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy Nowej Południowej Walii. Każda ze stron akceptuje wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową tych sądów. Niezależnie od powyższego każda ze stron może wnieść o wydanie nakazu lub zakazu sądowego w dowolnym sądzie stanowym, federalnym lub krajowym o właściwej jurysdykcji w przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw własności strony, jej podmiotów powiązanych lub stron trzecich. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie lokalne prawa wdrażające Konwencję o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do niniejszej umowy. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KLIENT I REKLAMODAWCA NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH PRAW, KTÓRE KAŻDY Z NICH MOŻE MIEĆ, DO WNOSZENIA SPORÓW DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO SĄDU, TRYBUNAŁU LUB SĄDU ARBITRAŻOWEGO. Amazon, Klient i Reklamodawca zgadzają się, że wszelkie postępowania mające na celu rozstrzygnięcie sporów będą prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub przedstawicielskiego. Amazon, Klient i Reklamodawca zrzekają się prawa do procesu sądowego z udziałem ławy przysięgłych.

4. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem są Indie, (a) niniejsza Umowa podlega prawu Indii, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących kolizji przepisów prawnym, przy czym (b) wszelkie spory, roszczenia, rozbieżności lub pytania o dowolnym charakterze powstałe między Amazonem a Klientem lub Reklamodawcą, odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszej Umowy lub w związku z niniejszą Umową bądź usługami reklamowymi, w tym jej konstrukcją, znaczeniem, interpretacją lub skutkami, lub co do praw i zobowiązań stron, będą przekazywane do jedynego arbitra wyznaczonego przez Amazona. Arbitraż zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z 1996 r. o arbitrażu i pojednaniu lub jej ustawowej nowelizacji. Strony zgadzają się, aby powstałe między nimi spory były rozwiązywane w trybie przyspieszonym określonym w artykule 29 Ustawy z 1996 r. o arbitrażu i pojednaniu. Postępowanie arbitrażowe zostanie przeprowadzone w języku angielskim w Delhi. Sądy w Delhi mają jedyną i wyłączną jurysdykcję w przypadku wszystkich wniosków o arbitraż.

5. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest kraj europejski (np. Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Polska, Holandia lub Belgia) lub Turcja, niniejsza Umowa podlega prawu Luksemburga, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących kolizji przepisów prawnych. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz wszelkie lokalne prawa wdrażające Konwencję o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania do niniejszej umowy. W przypadku wszelkich sporów lub roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową lub usługami reklamowymi Amazon, Klient i Reklamodawca poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów okręgu Luksemburg w Luksemburgu. Niezależnie od powyższego każda ze stron może wnieść o wydanie nakazu lub zakazu sądowego do sądu właściwego w przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej lub innych praw własności strony, jej podmiotów powiązanych lub stron trzecich.

6. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, niniejsza Umowa podlega przepisom Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (Dubai International Financial Centre) i jest interpretowana zgodnie z nimi. Strony uzgadniają, że wszelkie spory lub roszczenia (w tym roszczenia pozaumowne) wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub rozwiązania, są przekazywane do arbitrażu i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z regulaminem Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego ("Regulamin LCIA"), który uznaje się za włączony przez odniesienie do niniejszej sekcji 6. Liczba arbitrów wynosi jeden. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Międzynarodowe Centrum Finansowe w Dubaju. Językiem arbitrażu jest język angielski. Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z ważnością lub wykonaniem niniejszej klauzuli arbitrażowej podlegają prawu Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju. Niezależnie od powyższego każda ze stron może wystąpić do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji o wydanie nakazu lub zakazu sądowego w sprawie wszelkich kwestii związanych z ochroną praw własności intelektualnej lub naruszeniem zobowiązań do zachowania poufności.

7. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest Arabia Saudyjska, niniejsza Umowa podlega prawu Arabii Saudyjskiej, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad lub kolizji przepisów prawnych. Amazon, Klient i Reklamodawca zgadzają się, aby wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową lub usługami reklamowymi były kierowane i ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu, zgodnie z regulaminem arbitrażowym Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego („LCIA”) z późniejszymi zmianami. W postępowaniu arbitrażowym uczestniczy jeden arbiter wyznaczany zgodnie z zasadami arbitrażowymi LCIA. Miejscem przeprowadzania arbitrażu jest Rijad w Arabii Saudyjskiej. Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w języku angielskim. Niezależnie od powyższego każda ze stron może wystąpić do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji o wydanie nakazu lub zakazu sądowego w sprawie wszelkich kwestii związanych z ochroną praw własności intelektualnej lub naruszeniem zobowiązań do zachowania poufności.

8. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest Brazylia, niniejsza Umowa podlega prawu brazylijskiemu, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących kolizji przepisów prawnych. Amazon i Klient wyrażają zgodę, aby wszelkie roszczenia związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową lub Usługami reklamowymi w Brazylii były rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu przez Izbę Handlową Brazylia–Kanada, przy czym Klient i Reklamodawca mogą dochodzić roszczeń w sądzie do spraw drobnych roszczeń, jeśli takie roszczenia kwalifikują się do rozpatrzenia, a każda strona może wnieść pozew do sądu stanowego lub federalnego w mieście São Paulo, stan São Paulo w celu powstrzymania naruszenia lub innego niewłaściwego wykorzystania praw własności intelektualnej. Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w mieście São Paulo, stan São Paulo (Brazylia) i będzie prowadzone w języku angielskim przez jednego arbitra. Roszczenia, które nie mogą zostać poddane arbitrażowi ze względu na ograniczenia prawne, będą rozstrzygane przez sądy w mieście São Paulo, stan São Paulo, w związku z czym strony rezygnują z jurysdykcji jakiegokolwiek innego sądu właściwego miejscowo. W postępowaniu arbitrażowym nie ma sędziego, a sądowa kontrola orzeczenia arbitrażowego jest ograniczona. Arbiter może jednak przyznać na zasadzie indywidualnej takie same odszkodowania i świadczenia jak sąd (w tym udzielenie zabezpieczenia, stwierdzenie istnienia określonych praw lub odszkodowanie ustawowe) i musi przestrzegać warunków niniejszej Umowy, tak jak uczyniłby to sąd. Wszelkie opłaty za złożenie dokumentów, opłaty administracyjne i opłaty za arbitraż będą regulowane regulaminem Izby Handlowej Brazylia–Kanada. Amazon i Klient zgadzają się, aby wszelkie postępowania mające na celu rozstrzygnięcie sporów były prowadzone wyłącznie na zasadzie indywidualnej, a nie w ramach powództwa zbiorowego, skonsolidowanego lub przedstawicielskiego.

9. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest Singapur, niniejsza Umowa podlega prawu singapurskiemu, bez uwzględniania jakichkolwiek zasad dotyczących kolizji przepisów prawnych. Aby wszcząć postępowanie arbitrażowe, należy wysłać pismo z wnioskiem o arbitraż i opisem roszczenia na adres 23 Church Street, #10-01, Singapur 049481. Wszelkie postępowania arbitrażowe wszczęte na mocy niniejszego punktu 13.D.9 będą prowadzone przez Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe w Singapurze i zgodnie z Regulaminem Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Singapurze („Regulamin”), z wyjątkiem zakresu, w jakim Regulamin jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego punktu 13.D.9, w którym to przypadku postanowienia niniejszego punktu 13.D.9 będą miały pierwszeństwo i zastosowanie. Wszelkie postępowania arbitrażowe wszczęte na podstawie niniejszego punktu 13.D.9 będą prowadzone przez jednego arbitra wyznaczonego wspólnie przez strony lub, w razie braku takiej wspólnej nominacji, przez Prezesa Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze. Językiem stosowanym we wszystkich dokumentach pisemnych dostarczanych w ramach postępowania arbitrażowego będzie język angielski. Strony zgadzają się, że orzeczenie arbitrażowe może być egzekwowane w stosunku do stron postępowania arbitrażowego lub ich aktywów, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, oraz że orzeczenie sądowe w sprawie wykonania orzeczenia arbitrażowego może zostać wydane przez dowolny sąd właściwy. Strony niniejszym nieodwołalnie zrzekają się wszelkich praw do odwołania się od takiej decyzji lub orzeczenia do sądu w jakiejkolwiek jurysdykcji lub do ubiegania się o analizę lub przegląd takiej decyzji lub orzeczenia przez jakikolwiek sąd w jakiejkolwiek jurysdykcji, oraz wyłączają to prawo. Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla praw każdej ze stron do skierowania jakiegokolwiek sporu do sądu w celu jego rozstrzygnięcia, jeśli jest to konieczne dla zachowania przedmiotu powództwa w drodze postępowania zabezpieczającego lub ustalającego dane prawo.

10. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest Arabska Republika Egiptu, niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Arabskiej Republiki Egiptu i zgodnie z nimi będzie interpretowana. Strony zgadzają się, że wszelkie spory lub roszczenia (w tym roszczenia pozaumowne) wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub rozwiązania, będą przekazywane do rozstrzygnięcia w drodze arbitrażu zgodnie z Regulaminem Arbitrażu Regionalnego Centrum Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego w Kairze (CRCICA), z późniejszymi zmianami ("Regulamin CRCICA"), który uznaje się za włączony do niniejszej sekcji przez odniesienie. Liczba arbitrów wynosi jeden. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Kair, Egipt. Językiem arbitrażu jest język angielski. Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z ważnością lub wykonaniem niniejszej klauzuli arbitrażowej podlegają prawu Arabskiej Republiki Egiptu. Niezależnie od powyższego, każda ze stron może wystąpić do dowolnego sądu właściwej jurysdykcji o wydanie nakazu sądowego w sprawach związanych z ochroną Praw własności intelektualnej lub naruszeniem zobowiązań w zakresie poufności

E. Cesja, następcy prawni. Klient nie może scedować niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Amazona. Amazon może (a) wykonywać wszelkie swoje zobowiązania lub korzystać z wszelkich swoich praw wynikających z niniejszej Umowy za pośrednictwem jednego lub więcej swoich podmiotów powiązanych i (b) scedować niniejszą Umowę na podmiot powiązany lub w związku z fuzją, reorganizacją, sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Amazona lub podobną transakcją. Z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w niniejszym punkcie niniejsza Umowa będzie wiążąca, przyniesie korzyści i będzie wykonywana przez strony i ich następców oraz cesjonariuszy.

F. Stosunki między stronami, brak wyłączności, zastrzeżenie praw. Każda strona jest niezależnym wykonawcą i żadne zapisy niniejszej Umowy nie powodują utworzeniach partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Klient nie będzie miał żadnych uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej Umowie żadne zapisy niniejszej Umowy ani jej wykonanie, ani nic, co mogłoby być w inny sposób dorozumiane przez prawo, nie powoduje przyznania Klientowi jakiegokolwiek prawa, tytułu lub zabezpieczenia, w sposób dorozumiany lub inny, lub w odniesieniu do praw własności intelektualnej Amazona. Amazon wyraźnie zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Amazon zachowuje prawo własności do usług reklamowych. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie uniemożliwia wykonania ani nie narusza prawa Amazona do korzystania z materiałów Klienta bez jego zgody w zakresie, w jakim takie korzystanie jest dopuszczalne bez licencji od Klienta na mocy obowiązującego prawa (np. uczciwe wykorzystanie na mocy prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych lub wykorzystanie referencyjne na mocy prawa o znakach towarowych) lub jest dopuszczalne na mocy ważnej licencji od Klienta na podstawie odrębnej umowy lub od osoby trzeciej.

G. Powiadomienia. Amazon może przekazać Klientowi dowolne powiadomienie w ramach niniejszej Umowy poprzez (i) zamieszczenie powiadomienia na konsoli reklamowej, (ii) wysłanie wiadomości na adres e-mail powiązany z kontem konsoli reklamowej Klienta, (iii) wysłanie powiadomienia na adres podany w odpowiednim zamówieniu dotyczącym zamieszczenia reklamy lub (iv) za pomocą innych podobnych środków. Klient jest odpowiedzialny za utrzymywanie swojego aktualnego adresu e-mail. Możemy się również komunikować z Klientem drogą elektroniczną i za pośrednictwem innych nośników, przy czym Klient wyraża zgodę na taką komunikację niezależnie od „Preferencji komunikacji mailowej” (lub podobnych preferencji lub żądań), które Klient mógł wskazać na stronie Amazona lub w inny sposób. Klient jest zobowiązany wysyłać Amazonowi wszystkie powiadomienia w ramach niniejszej Umowy za pomocą narzędzi, które Amazon udostępnia Klientowi na konsoli reklamowej (np. „Skontaktuj się z nami”) lub listem poleconym na adres podany w stosownym zamówieniu na zamieszczenie reklam.

H. Interpretacja Umowy. O ile nie określono inaczej, użyte w niniejszej Umowie (a) terminy „obejmuje”, „w tym”, „np.”, „na przykład”, „taki jak” i inne podobne uznaje się za zawierające wyrażenie „bez ograniczeń” bezpośrednio po nim; (b) wyrażenia „możemy”, „ustalimy” i inne podobne oznaczają, że Amazon może podjąć decyzję w danej sprawie według własnego uznania; oraz (c) wszelkie strony internetowe, o których mowa, będą uważane za odnoszące się również do wszelkich następców lub stron zastępczych. Nagłówki artykułów i ustępów niniejszej Umowy służą wyłącznie ułatwieniu i nie mają na celu wpływać na interpretację lub strukturę jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polityką reklamową, zamówieniem na zamieszczenie reklam i niniejszą Umową
  (i) w zakresie rozbieżności zamówienie będzie miało pierwszeństwo przed Umową i polityką reklamową wyłącznie w odniesieniu do kampanii zawartych w zamówieniu oraz (ii) w zakresie rozbieżności zasady reklamowe będą miały pierwszeństwo przed Umową. Wyraźną wolą stron jest, aby niniejsza Umowa, w tym polityka reklamowa, została sporządzona w języku angielskim. (Francuskie tłumaczenie poprzedniego zdania: À la demande expresse des parties, la présente convention ainsi que les politiques publicitaires ont été rédigées en anglais). Angielska wersja językowa niniejszej Umowy, w tym polityki reklamowej, jest ostateczną wersją prawną. Tłumaczenia mogą być dostępne wyłącznie dla ułatwienia rozumienia treści.

I. Sugestie i inne informacje, siła wyższa. Klient może przekazać Amazonowi sugestie, pomysły lub inne informacje zwrotne („sugestie”) w związku z usługami reklamowymi (w tym wszelką powiązaną technologią lub treścią). Amazon będzie mógł swobodnie korzystać z wszelkich praw do takich sugestii bez ograniczeń i bez rekompensaty dla Klienta. W celu sprostania żądaniom rządowym, ochrony naszych systemów i klientów lub zapewnienia integralności działalności i systemów Amazon może uzyskać dostęp do wszelkich informacji, które uzna za stosowne, w tym danych kontaktowych użytkownika, adresów IP i informacji o ruchu, historii użytkowania oraz zamieszczanych treściach, a także ujawnić te informacje. W dowolnym czasie Amazon może przedstawiać sugestie dotyczące korzystania z konsoli reklamowej lub reklam czy kampanii Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na podstawie sugestii Amazona. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli opóźnienie lub niewykonanie wynika z jakiejkolwiek przyczyny będącej poza naszą rozsądną kontrolą.

J. Kolizja przepisów prawnych. W zakresie, w jakim Wybranym Krajem są Zjednoczone Emiraty Arabskie lub Arabia Saudyjska, niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane ani rozumiane jako nakłanianie lub wymaganie od którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy, aby działała w jakikolwiek sposób (w tym podejmowała lub zaniechała jakichkolwiek działań w związku z transakcją), który jest niezgodny lub karalny na mocy jakichkolwiek amerykańskich przepisów prawa, regulacji, zasad lub wymogów mających zastosowanie do którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy.

Definicje. Użyte w niniejszej Umowie poniższe terminy mają następujące znaczenie:

Reklama” oznacza wszelkie treści reklamowe lub promocyjne w dowolnej formie, w tym tekstowe, graficzne, interaktywne, mobilne, wideo, audio lub rich media, a także wszystkie zawarte w nich kopie i treści kreatywne, znaki towarowe oraz powiązaną technologię.

Polityka reklamowa” oznacza zasady, wytyczne, specyfikacje i inne informacje dotyczące korzystania z usług reklamowych (w tym zasady akceptacji kreatywnej, zasady dotyczące produktów, specyfikacje techniczne i zasady dotyczące dostawców technologii) udostępnione przez Amazona na konsoli reklamowej (okresowo aktualizowane).

Dane dotyczące usług reklamowych” oznaczają dane dotyczące wydajności, dane dotyczące witryny i wszystkie inne dane dostarczane, udostępniane lub gromadzone (w tym przez Kontrahentów) w związku z usługami reklamowymi, z wyłączeniem szczegółów kampanii, danych dotyczących opłat i wszelkich danych, które Klient mógłby uzyskać zgodnie z prawem bez korzystania z usług reklamowych.

Konsola reklamowa” oznacza interfejsy użytkownika online oraz powiązane narzędzia i systemy, które Amazon udostępnia Klientowi w związku z usługami reklamowymi.

Podmiot powiązany” oznacza, w odniesieniu do każdego podmiotu, każdy inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje taki podmiot, jest przez niego kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą z takim podmiotem. Użyte w poprzednim zdaniu słowo „kontrola” oznacza posiadanie, bezpośrednie lub pośrednie, uprawnienia do kierowania lub zlecania kierowania zarządzaniem i polityką podmiotu, np. poprzez posiadanie papierów wartościowych z prawem głosu lub w inny sposób.

Strona zawierająca Umowę z Amazonem” oznacza (a) Amazon Advertising LLC lub, jeśli Klient jest sprzedawcą na podstawie Umowy o świadczenie usług biznesowych, zawartej z Amazonem, Amazon.com Services LLC, w zależności od sytuacji, jeśli Wybranym Krajem są Stany Zjednoczone, (b) Amazon Online France SAS, jeśli Wybranym Krajem jest Francja, (c) Amazon Online Germany GmbH, jeśli Wybranym Krajem są Niemcy, (d) Amazon Online Italy S.r.l., jeśli Wybranym Krajem są Włochy, (e) Amazon Online Netherlands B.V., jeśli Wybranym Krajem jest Holandia lub Belgia, (f) Amazon Online Spain S.L.U., jeśli Wybranym Krajem jest Hiszpania, (g) Amazon Online UK Limited, jeśli Wybranym Krajem jest Wielka Brytania lub jakikolwiek inny kraj znajdujący się w Europie, z wyjątkiem Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Polski, Holandii lub Belgii, (h) Amazon Japan G.K., jeśli Wybranym Krajem jest Japonia, (i) Amazon Advertising Canada, Inc. jeśli Wybranym Krajem jest Kanada, (j) Amazon Seller Services Private Limited, jeśli Wybranym Krajem są Indie, (k) Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V, jeśli Wybranym Krajem jest Meksyk, (l) Souq.com FZ LLC, jeśli Wybranym Krajem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, (m) Amazon Commercial Services Pty Ltd, jeśli Wybranym Krajem jest Australia, (n) Afaq Q Tech General Trading Company, jeśli Wybranym Krajem jest Arabia Saudyjska, (o) Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., jeśli Wybranym Krajem jest Brazylia, (p) Amazon Asia-Pacific Holdings Private Limited, jeśli Wybranym Krajem jest Singapur, (q) Amazon Online Sweden AB, jeśli Wybranym Krajem jest Szwecja, (r) Amazon Online Poland Sp. z o.o., jeśli Wybranym Krajem jest Polska, (s) Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Sirketi, jeśli Wybranym Krajem jest Turcja, oraz (t) Amazon Advertising Egypt LLC, w zakresie, w jakim Wybranym Krajem jest Arabska Republika Egiptu. 

Dane Amazona dotyczące UE” oznaczają dane dotyczące UE, które Amazon gromadzi, wykorzystuje lub w inny sposób „przetwarza” (zgodnie z definicją RODO) na mocy niniejszej Umowy.

Dane Amazona dotyczące BR” oznaczają dane dotyczące BR, które Amazon gromadzi, wykorzystuje lub w inny sposób „przetwarza” (zgodnie z definicją RODO) na mocy niniejszej Umowy.

 Strona Amazona” oznacza odpowiednią stronę internetową Amazona, której podstawowa strona główna jest identyfikowana przez adres url: www.amazon.com, www.amazon.ca, www.amazon.com.mx, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.es, www.amazon.it, www.amazon.nl, www.amazon.in, www.amazon.co.jp, www.amazon.ae, www.amazon.com.au, www.amazon.sa, www.amazon.com.br, www.amazon.sg, www.amazon.se, www.amazon.pl, www.amazon.com.tr, www.amazon.eg, lub www.amazon.be, w tym wszelkie subdomeny takiej strony internetowej.

Dane dotyczące BR” oznaczają „dane osobowe” w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa brazylijskiego, w tym LGPD (brazylijskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Kampania” oznacza jakąkolwiek kampanię reklamową lub inne działania promocyjne zakupione lub zarządzane przez Klienta za pośrednictwem usług reklamowych.

Szczegóły kampanii” oznaczają szczegóły wprowadzone lub dostarczone przez Klienta za pośrednictwem konsoli reklamowej lub zamówienia dotyczącego kampanii, w tym typy i ilości dostarczanych produktów (np. wyświetleń lub kliknięć), informacje o dacie kampanii, informacje o budżecie kampanii, opis reklamy, informacje o zamieszczeniu reklamy, informacje o targetowaniu reklamy oraz inne informacje o handlu reklamami lub licytacji.

COPPA” oznacza Ustawę o ochronie prywatności dzieci w Internecie (15 U.S.C. §§ 6501–6506), z późniejszymi zmianami, oraz wszelkie zasady i przepisy ogłoszone na jej podstawie.

Materiały Klienta” oznaczają wszystkie reklamy, szczegóły kampanii, dane dotyczące opłat, technologię, wszelkie znaki towarowe Klienta lub inne znaki towarowe, utwory podlegające prawom autorskim na mocy obowiązującego prawa, informacje, dane, zdjęcia, obrazy, filmy oraz wszelkie inne materiały i elementy dostarczone lub udostępnione przez Klienta lub jego podmioty powiązane Amazonowi lub jego podmiotom powiązanym na mocy niniejszej Umowy lub za pośrednictwem konsoli reklamowej. W celu uniknięcia wątpliwości termin „technologia” używany w niniejszej definicji nie obejmuje produktu lub usługi reklamowanej lub promowanej za pośrednictwem usług reklamowych.

Miejsce docelowe” oznacza zawartość lub właściwości, do których reklama odsyła lub kieruje odbiorcę (np. strony docelowe).

Wybrany Kraj” oznacza kraj, dla którego Klient się rejestruje lub korzysta z usług reklamowych.

Dane dotyczące UE” oznaczają „dane osobowe” w rozumieniu obowiązujących przepisów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii, w tym RODO.

Dane dotyczące opłat” oznaczają wszelkie dane dotyczące opłat, jakie Klient może pobierać od Reklamodawców.

RODO” oznacza europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/79) oraz wszelkie jego implementacje lub zastępujące je przepisy. Wszelkie odniesienia do obowiązującego prawa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym RODO, które jest bezpośrednio stosowane lub bezpośrednio skuteczne w Zjednoczonym Królestwie w dowolnym czasie, są odniesieniami do niego w formie, w jakiej jest ono stosowane w Anglii i Walii w dowolnym momencie, w tym jako zachowane, zmienione, rozszerzone, ponownie uchwalone lub w inny sposób wprowadzone o lub po godzinie 23.00 w dniu 31 stycznia 2020 r.

Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, prawa autorskie, znaki towarowe (i reprezentowaną przez nie wartość firmy), prawa moralne, prawa do tajemnicy handlowej oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej wynikające z przepisów prawa oraz wszelkie prawa pomocnicze i pokrewne, w tym wszelkie prawa do rejestracji i odnawiania, a także podstawy roszczeń z tytułu naruszenia, przywłaszczenia lub przekroczenia któregokolwiek z powyższych.

Przepisy prawa” oznaczają wszelkie ustawy, rozporządzenia, zasady, regulacje, zamówienia, licencje, pozwolenia, wyroki, decyzje lub inne wymagania, obowiązujące obecnie lub w przyszłości, wszelkich organów rządowych (np. na poziomie federalnym, stanowym lub prowincjonalnym, zależnie od okoliczności) o właściwej jurysdykcji, w tym prawa dotyczące reklamy, Internetu, prywatności (w tym Kalifornijska ustawa o ochronie danych osobowych z 2018 r. (zmieniona Kalifornijską ustawą o ochronie danych osobowych z 2020 r., Wirginijska ustawa o ochronie danych osobowych, COPPA, Ustawa o ochronie konsumenta (Quebec), Ustawa o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych oraz wszelkie dyrektywy i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczące prywatności / ochrony danych UE (w tym RODO i dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego) oraz wszelkie wdrożenia takich dyrektyw przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub Zjednoczone Królestwo), japońska Ustawa przeciwko nieuzasadnionym nagrodom i wprowadzającym w błąd oświadczeniom, meksykańska Ustawa o prywatności danych oraz nieuczciwych praktykach handlowych, brazylijski Kodeks ochrony konsumenta, brazylijskie Ramy praw obywatelskich w Internecie, brazylijskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (LGPD), turecka Ustawa o Ochronie Danych Osobowych nr 6698, oraz egipska Ustawa o Ochronie Danych Osobowych nr 151/2020.

LGPD” oznacza brazylijską Ustawę federalną 13,709/2018 (znaną także jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane dotyczące skuteczności” oznaczają wszelkie dane dotyczące skuteczności reklamy lub kampanii w ramach niniejszej Umowy, zebrane podczas dostarczania takiej reklamy lub kampanii lub przekazane przez konsolę reklamową w związku z dostarczaniem reklamy lub kampanii (w tym łączną liczbę wyświetleń, łączną liczbę kliknięć w ramach takich wyświetleń oraz to, czy Użytkownik obejrzał lub kliknął w reklamę (tj. dane dotyczące Użytkownika)), ale z wyłączeniem danych dotyczących witryny i szczegółów kampanii.

PII” oznacza dane, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami osobowymi lub identyfikacyjnymi, które są powiązane lub możliwe do powiązania z konkretną osobą, mogą być użyte do zidentyfikowania osoby fizycznej, skontaktowania się z nią lub jej dokładnego zlokalizowania, w tym imię i nazwisko, inicjały, data urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer konta finansowego lub identyfikator wydany przez rząd. W kontekście reklam skierowanych do Użytkowników znajdujących się w Japonii „PII” obejmuje również informacje osobowe w rozumieniu art. 2.1 i 2.2 japońskiej ustawy o ochronie informacji osobowych, z późniejszymi zmianami, oraz wszelkie implementacje takich przepisów w wytycznych, zarządzeniach lub dyrektywach wydanych przez właściwe władze, w tym komitet ochrony informacji osobistych (Personal Information Protection Committee). W kontekście reklam skierowanych do Użytkowników znajdujących się w Kanadzie „PII” oznacza „dane osobowe” zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochronie informacji osobowych i dokumentów elektronicznych oraz podobnych przepisach prowincji. PII nie obejmuje danych dotyczących UE. W kontekście reklam skierowanych do Użytkowników znajdujących się w Brazylii „PII” obejmuje również dane osobowe i wrażliwe dane osobowe w rozumieniu określonym przez LGPD, z późniejszymi zmianami, oraz wszelkie wdrożenia takich przepisów w wytycznych, zarządzeniach lub dyrektywach wydanych przez krajowy organ ochrony danych.

Wydawca” oznacza podmiot lub osobę, która dysponuje miejscem reklamowym dostępnym za pośrednictwem usług reklamowych, co może obejmować Amazona lub jego podmioty powiązane.

Obiekty Wydawcy” oznaczają stronę internetową, aplikację, urządzenie lub inny punkt obecności online lub fizyczny punkt obecności zawierający miejsca reklamowe udostępnione przez Wydawcę do zakupu lub dostarczenia za pośrednictwem usług reklamowych.

Ponowne wykorzystanie” oznacza (a) ponowne targetowanie Użytkownika lub urządzenia, (b) tworzenie, uzupełnianie lub dołączanie do profilu Użytkownika lub urządzenia, lub (c) identyfikowanie jakiegokolwiek Użytkownika lub urządzenia, z wyjątkiem każdego przypadku dla celów ograniczania częstotliwości wyświetleń lub geotargetowania.

Dane dotyczące witryny” oznaczają wszelkie dane, które są (a) wcześniej istniejącymi danymi używanymi lub udostępnionymi przez Amazona lub jego podmioty powiązane za pośrednictwem usług reklamowych, w tym informacje Amazona o cenach reklam, koszty dostarczania reklam i dane o zasobach, a także dane dotyczące targetowania i odbiorców, (b) zebrane podczas dostarczania reklamy lub kampanii, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację Amazona, dowolnego Użytkownika lub urządzenia, podmiotów powiązanych Amazona, dowolnego obiektu Wydawcy lub marki obiektu Wydawcy, treści, kontekstu lub Użytkowników jako takich lub (c) zebrane i dotyczą Użytkowników lub urządzeń na dowolnym obiekcie Wydawcy, inne niż dane dotyczące skuteczności.

Użytkownik” oznacza użytkownika jakiejkolwiek strony internetowej, portalu, przeglądarki, urządzenia, aplikacji lub innej usługi online.